a
THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
a
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI - HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI QUỐC GIA NĂM HỌC: 2014 - 2015

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI - HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI QUỐC GIA NĂM HỌC: 2014 - 2015

  • 14/04/2015
DOÃN MINH CƯỜNG
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 môn Toán / DOÃN MINH CƯỜNG. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
260Tr. ; 24cm.
510/CUO
KĐ510-066; KĐ510-067
I. Nhan đề.
1. Toán học, ôn tập
DOÃN MINH CƯỜNG
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 môn Toán / DOÃN MINH CƯỜNG. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
260Tr. ; 24cm.
510/CUO
KĐ510-066; KĐ510-067
I. Nhan đề.
1. Toán học, ôn tập
NGUYỄN TRỌNG SỬU
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 môn Vật lí / NGUYỄN TRỌNG SỬU. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
212Tr. ; 24cm.
530/SUU
KĐ530-036; KĐ530-037
I. Nhan đề.
1. Vật lí, ôn tập
NGUYỄN TRỌNG SỬU
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 môn Vật lí / NGUYỄN TRỌNG SỬU. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
212Tr. ; 24cm.
530/SUU
KĐ530-036; KĐ530-037
I. Nhan đề.
1. Vật lí, ôn tập
VƯƠNG MINH CHÂU
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 môn Hóa học / VƯƠNG MINH CHÂU. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
200Tr. ; 24cm.
540/CHA
KĐ540-038; KĐ540-037; KĐ540-036; KĐ540-035
I. Nhan đề.
1. Hóa học, ôn tập
VƯƠNG MINH CHÂU
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 môn Hóa học / VƯƠNG MINH CHÂU. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
200Tr. ; 24cm.
540/CHA
KĐ540-038; KĐ540-037; KĐ540-036; KĐ540-035
I. Nhan đề.
1. Hóa học, ôn tập
PHAN THANH PHƯƠNG
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 môn Sinh học / PHAN THANH PHƯƠNG. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
196Tr. ; 24cm.
570/PHU
KĐ570-025; KĐ570-028; KĐ570-027; KĐ570-026
I. Nhan đề.
1. Sinh học, ôn tập
PHAN THANH PHƯƠNG
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 môn Sinh học / PHAN THANH PHƯƠNG. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
196Tr. ; 24cm.
570/PHU
KĐ570-025; KĐ570-028; KĐ570-027; KĐ570-026
I. Nhan đề.
1. Sinh học, ôn tập
NGUYỄN VĂN MẠNH, NGÔ THỊ HIỀN THÚY, TRỊNH ĐÌNH TÙNG
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm 2014-2015 môn lịch sử / NGUYỄN VĂN MẠNH, NGÔ THỊ HIỀN THÚY, TRỊNH ĐÌNH TÙNG. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
184tr. ; 24cm.
950/NGU
950-030; KĐ950-031; KĐ950-032; KĐ950-029
I. Nhan đề.
1. lịc sử, hướng dẫn ôn tập
NGUYỄN VĂN MẠNH, NGÔ THỊ HIỀN THÚY, TRỊNH ĐÌNH TÙNG
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm 2014-2015 môn lịch sử / NGUYỄN VĂN MẠNH, NGÔ THỊ HIỀN THÚY, TRỊNH ĐÌNH TÙNG. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
184tr. ; 24cm.
950/NGU
950-030; KĐ950-031; KĐ950-032; KĐ950-029
I. Nhan đề.
1. lịc sử, hướng dẫn ôn tập
LÊ MỸ PHONG, LÊ THÔNG, NGUYỄN ĐỨC VŨ
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm 2014-2015 Môn Địa lí / LÊ MỸ PHONG, LÊ THÔNG, NGUYỄN ĐỨC VŨ. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
200tr. ; 24cm.
910/LE
KĐ910-049; KĐ910-052; KĐ910-051; KĐ910-050
I. Nhan đề.
1. Địa lý,ôn tập
LÊ MỸ PHONG, LÊ THÔNG, NGUYỄN ĐỨC VŨ
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm 2014-2015 Môn Địa lí / LÊ MỸ PHONG, LÊ THÔNG, NGUYỄN ĐỨC VŨ. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
200tr. ; 24cm.
910/LE
KĐ910-049; KĐ910-052; KĐ910-051; KĐ910-050
I. Nhan đề.
1. Địa lý,ôn tập
NGUYỄN PHƯỢNG
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 môn Ngữ văn / NGUYỄN PHƯỢNG. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
240Tr. ; 24cm.
800/PHU
KĐ800-052; KĐ800-055; KĐ800-054; KĐ800-053
I. Nhan đề.
1. Ngữ văn, ôn tập
NGUYỄN PHƯỢNG
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 môn Ngữ văn / NGUYỄN PHƯỢNG. - Giáo dục Việt Nam , 2015.
240Tr. ; 24cm.
800/PHU
KĐ800-052; KĐ800-055; KĐ800-054; KĐ800-053
I. Nhan đề.
1. Ngữ văn, ôn tập
NGUYỄN HỮU CƯƠNG
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 môn Tiếng anh / NGUYỄN HỮU CƯƠNG. - Gia1o dục Việt Nam , 2015.
212Tr. ; 24cm.
420/CUO
KĐ420-045; KĐ420-044; KĐ420-046; KĐ420-043
I. Nhan đề.
1. Tiếng anh, ôn tập
NGUYỄN HỮU CƯƠNG
Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 môn Tiếng anh / NGUYỄN HỮU CƯƠNG. - Gia1o dục Việt Nam , 2015.
212Tr. ; 24cm.
420/CUO
KĐ420-045; KĐ420-044; KĐ420-046; KĐ420-043
I. Nhan đề.
1. Tiếng anh, ôn tập